ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดนิทรรศการในงานมหิดล-วันแม่ประจำปี 2561

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหิดล-วันแม่” ณ ห้องประชุม ศ. นพ.ชัชวาล โอสถานนท์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น. โดยกิจกรรมภายในห้องประชุมมีจัดการแสดงวัฒนธรรมผ้าเฉลิมพระเกียรติ วีดิทัศน์ประวัติผู้ได้รับรางวัล “แม่ดีเด่น” ประเภทต่างๆ และการแสดงขับร้องเพลงกล่อมลูกโดยผู้ชนะเลิศการประกวด รวมถึงพิธีการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติในรายการต่างๆ ได้แก่ ประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค “แม่สู้ชีวิต 4 ภาค” “แม่ 100 ปี” “แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” และรางวัล “แม่ดี-บุคลากรเด่น” ซึ่งบุคลากรศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา นางนิตกาญจน์ พูลศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้เป็น “แม่ดี-บุคลากรเด่น” ในปีนี้ นอกจากนั้นยังมีการบริการตรวจสุขภาพจากคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล เช่น ตรวจน้ำตาลในเลือด วัดความดันโลหิต ให้คำปรึกษาภาวะโภชนาการ วัดดัชนีมวลกาย ตรวจมวลกระดูก ทดสอบสมรรถภาพร่างกายและแนะนำการออกกำลังกาย

Read more