WADA Visit

สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา ให้การต้อนรับผู้แทนจากองค์กรต่อต้านสารต้องห้ามโลก WADA
วันที่ 19 ถึง 20 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุพรชัย กองพัฒนากูล ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับผู้แทนจากองค์กรต่อต้านสารต้องห้ามโลก World Anti Doping Agency (WADA) ในโอกาสเข้าเยี่ยม และตรวจมาตรฐานการวิเคราะห์ ของสถาบันฯ ณ สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

Leave a reply