คำขวัญ (Motto)


วิสัยทัศน์ (Vision)


สถาบันเพื่อการเรียนรู้ด้านสารต้องห้ามและวิทยาการการวิเคราะห์อันดับหนึ่งในเอเชีย

 

พันธกิจ(Mission)


  1.  ผลิตบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศด้านสารต้องห้ามและกระบวนการวิเคราะห์ระดับสูง
  2.  ผลิตผลงานวิจัยชั้นนำเพื่อพัฒนาวิทยาการด้านต่างๆ อาทิ เทคนิคการวิเคราะห์ใหม่  วิจัยเกี่ยวกับเภสัชจลน์ศาสตร์ของยาที่ใช้ในการกีฬา และสารที่มีฤทธิ์ต่อสมรรถภาพของนักกีฬา
  3.  พัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อสถานการณ์ และเกิดประโยชน์ต่อวงการ การศึกษา
  4.  เป็นหน่วยงานสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการใช้สารต้องห้ามในนักกีฬา เพื่อพัฒนาสนับสนุนกิจกรรมกีฬาของชาติให้อยู่ในมาตรฐานสากล โดยสามารถให้บริการตรวจ   หาสารต้องห้ามแก่นักกีฬาของชาติต่างๆ ในภูมิภาคตามวิธีการและข้อกำหนดของหน่วยงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามโลก
  5.  เป็นศูนย์รวมทางวิชาการที่เกี่ยวกับสารต้องห้ามทางการกีฬาซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงได้

6.  เป็นห้องปฏิบัติการสอบเทียบสำหรับห้องปฏิบัติการอื่น

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์