คำขวัญ (Motto)


วิสัยทัศน์ (Vision)


เป็นห้องปฏิบัติการชั้นนำของเอเชียในด้านวิเคราะห์หายาหรือสารต้องห้ามในการกีฬาตามมาตรฐานสากล

 

พันธกิจ(Mission)


1.รับผิดชอบการตรวจหายาหรือสารต้องห้ามในนักกีฬา ในการแข่งขันระดับนานาชาติ
2.เป็นหน่วยงานควบคุมและป้องกันการใช้สารต้องห้ามในนักกีฬา
3.พัฒนาและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาของชาติให้อยู่ในมาตรฐานสากล
4.เป็นศูนย์รวมทางวิชาการที่เกี่ยวกับสารต้องห้ามในการกีฬา ซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลและอ้างอิงได้
5.ให้บริการวิเคราะห์ยาหรือสารที่ต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูง

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์