ข่าวประกาศรับสมัครงาน


drawingpin2 blue

ใบสมัคร

 drawingpin2 blue

ประกาศ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

drawingpin2 blue ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงานฝ่ายสำนักงานปฏิบัติการวิเคราะห์ด้านกีฬา ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
drawingpin2 blue ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย ปฏิบัติการวิเคราะห์ด้านกีฬา ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
drawingpin2 blue  ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงานฝ่ายวิเคราะห์ ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
 drawingpin2 blue ประกาศแก้ไขอัตราเงินเดือน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์