วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มาศึกษาดูงานนอกสถานที่ ที่ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ได้มีประสบการณ์ตรงจากหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยได้รับการบรรยายจาก นองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุพรชัย กองพัฒนากูล ในวันที่ 1 พฤศจิกายน เวลา 9.00 – 12.00 น.

 

 

DSC 0333 DSC 0338
DSC 0343 DSC 0349