ม.มหิดล จับมือ มาตรวิทยา กระทรวงวิทย์ พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ เสริมสร้างบุคลากรหนุนอุตสาหกรรมไทย

 

ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล และ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จับมือ

พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์วิเคราะห์ (Analytical Sciences) เสริมสร้างบุคลากรหนุนอุตสาหกรรมไทย

โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้บริหารจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

นางอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการ รท.อุทัย นรนิ่ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และนายจรัญ ยะฝา หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ มว.

และผู้บริหารจาก มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดี รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุพรชัย กองพัฒนากูล

ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

เรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์” ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560

ณ ห้องประชุมศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยความร่วมมือดังกล่าวนี้จะเป็นการพัฒนา

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์  (Master of Science in Analytical Science) และสร้างบูรณาการร่วมกัน

เพื่อนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ไปใช้พัฒนาความรู้ ทั้งทางด้านทฤษฎี และปฏิบัติ

เพื่อพัฒนาคุณภาพของบุคลกรของแต่ละหน่วยงาน เป็นการส่งเสริมศักยภาพให้แก่ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้แข็งแกร่งและมีผลิตภาพมากยิ่งขึ้น

 

reIMG 7017re  reIMG 7021re 
 reDSC 0100re  reIMG 7021re