นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 527 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ในวาระการยกสถานะ        ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬาเป็นสถาบันสารต้องห้ามและวิทยาการการวิเคราะห์

โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ และ คณะผู้บริหารศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา ร่วมต้อนรับ

 

164955